כולל עצי חיים בארה"ק

צדקת רבי מאיר בעל הנס סיגוט-סאטמאר